In vitrospatially organizing the differentiation in individual multicellular stem cell aggregates

Hao Qi, Guoyou Huang, Yu Long Han, Wang Lin, Xiujun Li, Shuqi Wang, Tian Jian Lu, Feng Xu
  • Critical Reviews in Biotechnology, July 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.3109/07388551.2014.922917
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Xiujun James Li