What is it about?

Praca Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw zasługuje na uwagę i wyróżnienie, zgodnie bowiem z moim rozeznaniem książka ta jest najbardziej kompletnym – jak dotąd – opracowaniem w języku polskim, w którym podjęto współczesne problemy migracji i delokalizacji przedsiębiorstw, przede wszystkim w kontekście rozwijających się procesów globalizacji. Z jednej strony jest to praca względnie nowatorska, gdyż w polskiej literaturze ekonomicznej podejmowana problematyka nie doczekała się wielu całościowych ujęć, a z drugiej – szeroko nawiązująca do bogatego dorobku międzynarodowego w tej dziedzinie.

Featured Image

Why is it important?

Podjęty w książce temat jest bardzo ważny i aktualny. Nieodłącznym elementem zachodzących procesów globalizacji jest mobilność czynników produkcji w skali państw, ale także przede wszystkim w skali międzynarodowej. Rozmiar tych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa praktycznie z wszystkich czołowych gospodarek krajowych i ze znacznej części branż jest już tak duży, że rodzi daleko idące konsekwencje dla geograficznego rozkładu działalności gospodarczej w świecie. Efekty tego procesu są takie, że dla jednych krajów (dla tych, do których migrują przedsiębiorstwa) jest to olbrzymia szansa rozwojowa, dla innych (dla tych, z których emigrują przedsiębiorstwa) jest to zagrożenie dla utrzymania osiągniętej pozycji gospodarczej. Co więcej, efekty te nie dotyczą tylko spraw stricte gospodarczych, ale niosą za sobą także konsekwencje społeczne, a nawet polityczne. Znaczenie podjętej w książce problematyki stanowi więc niewątpliwie silną stronę opracowania.

Perspectives

Praca Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw jest wydawnictwem aktualnym, potrzebnym, ważnym oraz adresowanym do szerokiego grona odbiorców. Książka może być przydatna przede wszystkim w kształceniu na poziomie akademickim. Opracowanie posiada przejrzystą konstrukcję, cechuje się wysokim poziomem merytorycznym prowadzonych rozważań, a także odwołuje się do najnowszej literatury przedmiotu.

Marian Gorynia
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Read the Original

This page is a summary of: Ewa Małuszyńska, Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, March 2017, Adam Mickiewicz University Poznan,
DOI: 10.14746/rpeis.2017.79.1.20.
You can read the full text:

Read

Contributors

The following have contributed to this page