What is it about?

O podjęciu problematyki zarządzania zasobami wodnymi w nakreślonym niżej kształcie zadecydowało przeświadczenie autorów o potrzebie zintensyfikowania interdyscyplinarnej debaty dotyczącej rozstrzygania dylematów związanych z alokacją tych zasobów, a w konsekwencji usprawnienia systemu dostarczania i wykorzystywania wody.

Featured Image

Why is it important?

Choć wskazuje się na rosnącą rolę wśród kreatorów rozwoju świadomych i aktywnych konsumentów (prosumentów) przywiązujących coraz większą wagę do etycznej reputacji firm, wysokiej jakości produktów i usług, oddziałujących w coraz większym stopniu na nowe oblicze rynków przyszłości, to jednak w odniesieniu do zasobów wodnych większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z doniosłości zagrożenia tragedią wspólnego pastwiska. Stąd tak ważna jest edukacja i podniesienie poziomu świadomości społecznej, będących ważnymi instrumentami oddalenia tej tragedii. Dlatego trudna do przecenienia jest w tej materii rola wszystkich szczebli systemu edukacyjnego, a także mediów. Kwestie rzadkości i ograniczoności zasobów naturalnych, w tym wody, powinny stać się przedmiotem większej uwagi odpowiedzialnych ugrupowań politycznych, które nie powinny kalkulować swoich działań wyłącznie w kategoriach bieżącego cyklu politycznego, ale wybiegać do przodu, tak by uwzględniać wymiar czasowy związków pomiędzy stanem środowiska naturalnego a poziomem konsumpcji materialnej – innymi słowy, chodzi o wzięcie pod uwagę międzygeneracyjnych albo intertemporalnych różnic w poziomie dobrobytu społecznego.

Perspectives

W kontekście nakreślonych przesłanek oraz pytań, które powinny być przedmiotem zintensyfikowanej debaty, wyzwaniem dla teoretyków i praktyków jest znalezienie nowych struktur prawnych, form instytucjonalnych i praktyk społecznych, które pozwolą współcześnie różnym rodzajom zasobów wspólnych funkcjonować na coraz większą skalę. Potrzebne są innowacje w prawie, polityce społecznej, samorządności, kulturze i praktyce społecznej budujące światopogląd inny od dominującego w systemach bazujących na państwie i rynku.

Marian Gorynia
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Read the Original

This page is a summary of: Zarządzanie zasobami wodnymi – wyzwanie nie tylko dla ekonomistów, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, March 2017, Adam Mickiewicz University Poznan,
DOI: 10.14746/rpeis.2017.79.1.14.
You can read the full text:

Read

Contributors

The following have contributed to this page