Comprehensive assay for the molecular profiling of cancer by target enrichment from formalin‐fixed paraffin‐embedded specimens

Shinji Kohsaka, Kenji Tatsuno, Toshihide Ueno, Masaaki Nagano, Aya Shinozaki‐Ushiku, Tetsuo Ushiku, Daiya Takai, Masachika Ikegami, Hiroshi Kobayashi, Hidenori Kage, Mizuo Ando, Keisuke Hata, Hiroki Ueda, Shogo Yamamoto, Shinya Kojima, Kumiko Oseto, Keisuke Akaike, Yoshiyuki Suehara, Takuo Hayashi, Tsuyoshi Saito, Fumiyuki Takahashi, Kazuhisa Takahashi, Kazuya Takamochi, Kenji Suzuki, Satoshi Nagayama, Yoshinao Oda, Koshi Mimori, Soichiro Ishihara, Yutaka Yatomi, Takahide Nagase, Jun Nakajima, Sakae Tanaka, Masashi Fukayama, Katsutoshi Oda, Masaomi Nangaku, Kohei Miyazono, Kiyoshi Miyagawa, Hiroyuki Aburatani, Hiroyuki Mano
  • Cancer Science, March 2019, Wiley
  • DOI: 10.1111/cas.13968

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1111/cas.13968

The following have contributed to this page: Dr. Sakae Tanaka