Assembly of fused indenesvia Au( i )-catalyzed C1–C5 cyclization of enediynes bearing an internal nucleophile

Qiwen Hou, Zhenhua Zhang, Fanji Kong, Shaozhong Wang, Huaqin Wang, Zhu-Jun Yao
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36245g