Integrative taxonomy, biogeography and conservation of freshwater mussels (Unionidae) in Russia

  • Ivan N. Bolotov, Alexander V. Kondakov, Ekaterina S. Konopleva, Ilya V. Vikhrev, Olga V. Aksenova, Andrey S. Aksenov, Yulia V. Bespalaya, Alexey V. Borovskoy, Petr P. Danilov, Gennady A. Dvoryankin, Mikhail Y. Gofarov, Mikhail B. Kabakov, Olga K. Klishko, Yulia S. Kolosova, Artem A. Lyubas, Alexander P. Novoselov, Dmitry M. Palatov, Grigory N. Savvinov, Nikolay M. Solomonov, Vitaly M. Spitsyn, Svetlana E. Sokolova, Alena A. Tomilova, Elsa Froufe, Arthur E. Bogan, Manuel Lopes-Lima, Alexander A. Makhrov, Maxim V. Vinarski
  • Scientific Reports, February 2020, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1038/s41598-020-59867-7

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-59867-7

The following have contributed to this page: Olga V. Aksenova