The duck genome and transcriptome provide insight into an avian influenza virus reservoir species

Yinhua Huang, Yingrui Li, David W Burt, Hualan Chen, Yong Zhang, Wubin Qian, Heebal Kim, Shangquan Gan, Yiqiang Zhao, Jianwen Li, Kang Yi, Huapeng Feng, Pengyang Zhu, Bo Li, Qiuyue Liu, Suan Fairley, Katharine E Magor, Zhenlin Du, Xiaoxiang Hu, Laurie Goodman, Hakim Tafer, Alain Vignal, Taeheon Lee, Kyu-Won Kim, Zheya Sheng, Yang An, Steve Searle, Javier Herrero, Martien A M Groenen, Richard P M A Crooijmans, Thomas Faraut, Qingle Cai, Robert G Webster, Jerry R Aldridge, Wesley C Warren, Sebastian Bartschat, Stephanie Kehr, Manja Marz, Peter F Stadler, Jacqueline Smith, Robert H S Kraus, Yaofeng Zhao, Liming Ren, Jing Fei, Mireille Morisson, Pete Kaiser, Darren K Griffin, Man Rao, Frederique Pitel, Jun Wang, Ning Li
  • Nature Genetics, June 2013, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1038/ng.2657

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1038/ng.2657

The following have contributed to this page: Hualan Chen