Tatsushi Inoue

  • Gakko Hojin Fujita Gakuen
  • Japan