Mrs Charlie Kudos

  • University of Bristol
  • Other, Finance
  • United Kingdom