“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion

Andrzej Klimczuk
  • Problemy Zarzadzania, March 2016, University of Warsaw, Faculty of Management
  • DOI: 10.7172/1644-9584.59.3

What is it about?

Jednym ze zjawisk zwizanych zprocesem starzenia si spoeczestw s przemiany systemów gospo-darczych zorientowane na produkcj i dystrybucj dóbr i usug dla osób starszych, jak równie dla modszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do staroci. Artyku przyblia gówne cechy koncepcji " srebrnej gospodarki " w kontekcie realizacji polityki aktywnego starzenia si. Opracowanie przedstawia typologi modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porówna indeksu aktywnego starzenia si (Active Ageing Index) do typologii zrónicowa i kultur kapitalizmu oraz typologii pastw dobrobytu. W podsumowaniu przybliono wnioski dla dziaa praktycznych oraz propozycje dalszych kierunków bada. Sowa kluczowe: indeks aktywnego starzenia, rozwój regionalny, srebrna gospodarka, zarzdzanie stra-tegiczne, zrónicowanie/kultury kapitalizmu. Some phenomena associated with ageing populations are transition of economies to focus more on the production and distribution of goods and services for older adults as well as for younger age groups as part of their preparation for old age. The paper presents the main features of the concept of " silver economy " in the context of active ageing policies. The study presents atypology of the silver economy models in the European Union at national and regional levels based on the use of the Active Ageing Index in comparison to the typology of differences and cultures of capitalism as well as the typology of welfare states. The summary contains conclusions for practical interventions and proposals for further research.

The following have contributed to this page: Mr Andrzej Klimczuk