ON REDUCTION OF N (β CYANOETHYL)BENZOMORPHOLINE AND N (β CYANOETHYL)PHENOTHIAZINE

  • IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA, November 2016, Ivanovo State University of Chemistry and Technology
  • DOI: 10.6060/tcct.20165911.5274

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.6060/tcct.20165911.5274