TNF-α and LT-α Polymorphisms and the Risk of Leukemia: A Meta-analysis

  • Li-li Gong, Fei-fei Han, Ya-li Lv, He Liu, Zi-rui Wan, Wen Zhang, Ming-biao Shi, Li-xia Pei, Li-hong Liu
  • Tumori Journal, January 2016, SAGE Publications
  • DOI: 10.5301/tj.5000549

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.5301/tj.5000549