Patterns of the most abundant volatiles detected in post-mortem blood

Vassiliki Boumba, Nikolaos Kourkoumelis, Kallirroe Ziavrou, Kleio Fragkouli, Theodoros Vougiouklakis
  • Romanian Journal of Legal Medicine, January 2012, Romanian Society of Legal Medicine
  • DOI: 10.4323/rjlm.2012.147
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Nikolaos Kourkoumelis