miR-214-mediated downregulation of RNF8 induces chromosomal instability in ovarian cancer cells

Zheng Wang, Hao Yin, Yuanwei Zhang, Yukun Feng, Zhaofeng Yan, Xiaohua Jiang, Ihtisham Bukhari, Furhan Iqbal, Howard J Cooke, Qinghua Shi
  • Cell Cycle, October 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.4161/15384101.2014.958413
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Furhan Iqbal