Servo Forging Technology and Mold Development of the Pulley of AISI-1010 Low Carbon Steel

  • Tung Sheng Yang, Chun Wang, Li Xiu Liu, Shuen Huei Yao
  • Materials Science Forum, March 2018, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/msf.917.257

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.917.257