Biodegradable Porous Nano-Hydroxyapatite/Alginate Scaffold

  • Feng Lan Xu, Yu Bao Li, Jimei Han, Guo Yu Lv
  • Materials Science Forum, June 2005, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/msf.486-487.189

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.486-487.189