Calculation Method of Curvature Radius and Bending Deformation of Titanium Alloy under Multiple Laser Shocks

  • Ran Zhu, Yong Kang Zhang, Gui Fang Sun, Pu Li, Bo Yong Su, Pei Xu, Yong Zhao, Jian Yun Huang
  • Key Engineering Materials, March 2018, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/kem.765.237

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.765.237