Numerical Analysis of the Effect of Spot Superposition on Laser Peen Forming of Aluminum Alloy Sheet

  • Pei Xu, Yong Kang Zhang, Gui Fang Sun, Zhong Hua Ni, Bo Yong Su, Ran Zhu, Jian Hua Wu
  • Key Engineering Materials, March 2018, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/kem.765.209

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.765.209