Expression and Identification on the MPB83-MPB70 Fusion Gene of Mycobacterium bovis in Escherichia coli

  • Yun Hang Gao, Yan Liu, Ying Nan Zhang, Yan Yu, Chun Lei Liu, Hong Xia Ma, Chun Fang Wang, Bao Feng Luo, Xin Liu, Bing Ai, Xiu Yun Jiang
  • Advanced Materials Research, August 2014, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.997.210

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.997.210