Flow Field Analysis of PVC Polymerizer

Hui Di Hao, Tian Qi Cheng, Yong Fang Zhang, Na Zhu, Jian Yong Lei, Tian Zhai
  • Advanced Materials Research, January 2014, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.884-885.68

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.884-885.68

In partnership with: