Enhanced Biodegradation of Aniline under Anoxic Condition

Jin You Shen, Chao Zhang, Xiu Yun Sun, Jian Sheng Li, Lian Jun Wang
  • Advanced Materials Research, October 2011, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.356-360.25
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.356-360.25

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li