Mechanical Properties of 2-D Lattice Materials

  • Yi Hui Zhang, Xin Ming Qiu, Dai Ning Fang
  • Advanced Materials Research, January 2008, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.33-37.585

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.33-37.585