Effect of Carbide Orientation on Sliding Wear Behaviour of High Chromium Cast Iron

  • Zheng Yi Jiang, Xing Jian Gao, Dong Bin Wei, Sheng Li Li, Hong Mei Zhang, Jian Zhong Xu, Di Wu, Si Hai Jiao
  • Advanced Materials Research, January 2016, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.1136.567

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1136.567