Experimental Research on Flexible Polishing by Compound Diamond Powder

  • Rui Le Xiang, Tian Feng Zhou, Zhi Qiang Liang, Xi Bin Wang
  • Advanced Materials Research, January 2016, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.1136.484

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1136.484