Influence of Pulsed Magnetic Treatment on Wear of Carbide Micro-end-Mill

  • Zhi Qiang Liang, Li Ping Ma, Xi Bin Wang, Wen Xiang Zhao, Tian Feng Zhou, Pei Yan, Li Jiao
  • Advanced Materials Research, January 2016, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.1136.143

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1136.143