The Analysis of Effectiveness of BWR/6 URG Strategies

  • Ting Yi Wang, Yu Ting Hsu, Shao Wen Chen, Jong Rong Wang, Chun Kuan Shih, Show Chyuan Chiang, Tzu Yao Yu
  • Applied Mechanics and Materials, June 2017, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amm.865.701

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.865.701