Recovery of Aluminum Alloy A380 from Machining Chips

  • Bo Jun Xiong, Li Fang, Xue Zhi Zhang, Jun Xiang Zhou, Henry Hu, Chi Liu
  • Applied Mechanics and Materials, May 2016, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amm.835.155

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.835.155