Study on Internal Flow Field of the Afflux Device Based on CFD

  • Chun Hui Tu, Guo Dong Feng, Jing Ni, Jian Guo Shi, Hai Jiang Zhou
  • Applied Mechanics and Materials, February 2016, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amm.826.3

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.826.3