Image Matching Application Based on Modified SURF Algorithm

  • Zhen Yuan Ma, Shi Xu Shi, Li Xian Yuan, Pei Chang Gu, Han Huang
  • Applied Mechanics and Materials, September 2013, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amm.423-426.2591

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.423-426.2591