Research of Theoretical Analysis and Structural Design of Active Wheel

Xu Zhang, Li Wei Li, Wei Wei Cui, Ji Jun Cui, Yang Cao, Hai Rong Zhao, Guo Quan Hao, Zhi Bing Feng, Song Yang Li, De Fang He
  • Applied Mechanics and Materials, October 2011, Trans Tech Publications
  • DOI: 10.4028/www.scientific.net/amm.121-126.1446

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.121-126.1446