High Specific Capacitance of Polyaniline/Mesoporous Manganese Dioxide Composite Using KI-H2SO4 Electrolyte

Zhongkai Hu, Lei Zu, Yanhua Jiang, Huiqin Lian, Yang Liu, Zhenzi Li, Fei Chen, Xiaodong Wang, Xiuguo Cui
  • Polymers, September 2015, MDPI AG
  • DOI: 10.3390/polym7101491

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.3390/polym7101491