Gene Cloning, Expression and Characterization of a Novel Xylanase from the Marine Bacterium, Glaciecola mesophila KMM241

Bing Guo, Ping-Yi Li, Yong-Sheng Yue, Hui-Lin Zhao, Sheng Dong, Xiao-Yan Song, Cai-Yun Sun, Wei-Xin Zhang, Xiu-Lan Chen, Xi-Ying Zhang, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang
  • Marine Drugs, April 2013, MDPI AG
  • DOI: 10.3390/md11041173
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yu-Zhong Zhang