Adsorption Behavior of High Stable Zr-Based MOFs for the Removal of Acid Organic Dye from Water

Ke-Deng Zhang, Fang-Chang Tsai, Ning Ma, Yue Xia, Huan-Li Liu, Xue-Qing Zhan, Xiao-Yan Yu, Xiang-Zhe Zeng, Tao Jiang, Dean Shi, Chang-Jung Chang
  • Materials, February 2017, MDPI AG
  • DOI: 10.3390/ma10020205
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.3390/ma10020205

The following have contributed to this page: Fang-Chang Tsai