Safety and efficacy of a novel neurosurgical enhanced recovery after surgery protocol for elective craniotomy: a prospective randomized controlled trial

Yuan Wang, Bolin Liu, Tianzhi Zhao, Binfang Zhao, Daihua Yu, Xue Jiang, Lin Ye, Lanfu Zhao, Wenhai Lv, Yufu Zhang, Tao Zheng, Yafei Xue, Lei Chen, Eric Sankey, Long Chen, Yingxi Wu, Mingjuan Li, Lin Ma, Zhengmin Li, Ruigang Li, Juan Li, Jing Yan, Shasha Wang, Hui Zhao, Xude Sun, Guodong Gao, Yan Qu, Shiming He
  • Journal of Neurosurgery, June 2018, Journal of Neurosurgery Publishing Group (JNSPG)
  • DOI: 10.3171/2018.1.jns171552

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.3171/2018.1.jns171552

In partnership with: