Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam: Một tiếp cận phân tích cơ sở pháp lý

  • Phạm Đại Dương, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thúy Hiền
  • VNU Journal of Science Policy and Management Studies, March 2017, Vietnam National University Journal of Science
  • DOI: 10.25073/2588-1116/vnupam.4067

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4067