Recent Advances on Horizontal Lower Limb Rehabilitation Robot

Jingang Jiang, Xuefeng Ma, Biao Huo, Xiaoyang Yu, Xiaowei Guo, Yingshuai Han
  • Recent Patents on Mechanical Engineering, July 2017, Bentham Science Publishers
  • DOI: 10.2174/2212797610666170421165454
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Jin-gang Jiang