Adsorbing low concentrations of Cr(VI) onto CeO 2 @ZSM-5 and the adsorption kinetics, isotherms and thermodynamics

Jianrui Niu, Xiuxiu Jia, Yaqing Zhao, Yanfang Liu, Weizhang Zhong, Zengli Zhai, Zaixing Li
  • Water Science & Technology, April 2018, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/wst.2018.157

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/wst.2018.157

In partnership with: