Preparation of nano-sized mixed crystal TiO2-coated Er3 + :YAlO3 by sol–gel method for photocatalytic degradation of organic dyes under visible light irradiation

  • Jun Wang, Jia Li, Bin Liu, Yingpeng Xie, Guangxi Han, Ying Li, Liqun Zhang, Xiangdong Zhang
  • Water Science & Technology, April 2009, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/wst.2009.425

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/wst.2009.425