Graphene oxide/Al 2 O 3 membrane with efficient salt rejection for water purification

Xuebing Hu, Yun Yu, Na Lin, Shuang Ren, Xiaozhen Zhang, Yongqing Wang, Jianer Zhou
  • Water Science & Technology, February 2018, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/ws.2018.037
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/ws.2018.037

The following have contributed to this page: Dr. Xuebing Hu