Cavity length downstream of a sudden fall-expansion aerator in chute

Shuai Li, Jianmin Zhang, Xiaoqing Chen, Jiangang Chen, Gordon G.D. Zhou
  • Water Science & Technology Water Supply, February 2018, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/ws.2018.031
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/ws.2018.031

The following have contributed to this page: Jianmin Zhang