Microscopic mechanisms of soil moisture related to hydromulching

Gu Jian, Yin Guanghua, Ma Ningning, Sun Zhan-xiang, Li Xue, Wang Shijie, Zhou Xiaole
  • Journal of Water and Climate Change, April 2018, IWA Publishing
  • DOI: 10.2166/wcc.2018.058
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.2166/wcc.2018.058

In partnership with: