Functional connectivity of paired default mode network subregions in primary insomnia

Xi-jian Dai, Xiao Nie, Yi Shao, Si-yu Liu, Hai-jun Li, Ai-lan Wan, Si Nie, De-Chang Peng
  • December 2015, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ndt.s95224
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Xi-jian Dai, Professor Yi Shao, and Dr Hai-Jun Li