Altered intrinsic regional brain spontaneous activity in patients with comitant strabismus: a resting-state functional MRI study

Yi Shao, Xin Huang, Sheng-Hong Li, Fu-Qing Zhou, Ying Zhang, Yu-Lin Zhong, Feng-Qin Cai, Xian-Jun Zeng
  • June 2016, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ndt.s105478
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yi Shao, Dr Xin - Huang, and Dr Fuqing Zhou