Characterization of nanostructured ureteral stent with gradient degradation in a porcine model

Xiaoqing Wang, Hongli Shan, Jixue Wang, Yuchuan Hou, Jianxun Ding, Qihui Chen, Jingjing Guan, Chunxi Wang, Xuesi Chen
  • International Journal of Nanomedicine, April 2015, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ijn.s80810
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianxun Ding