Dual-layer aligned-random nanofibrous scaffolds for improving gradient microstructure of tendon-to-bone healing in a rabbit extra-articular model

Jiangyu Cai, Juan Wang, Kaiqiang Ye, Dandan Li, Chengchong Ai, Dandan Sheng, Wenhe Jin, Xingwang Liu, Yunlong Zhi, Jia Jiang, Jun Chen, Xiumei Mo, Shiyi Chen
  • International Journal of Nanomedicine, June 2018, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ijn.s165633

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s165633

In partnership with: