Enhance the biocompatibility and osseointegration of polyethylene terephthalate ligament by plasma spraying with hydroxyapatite in vitro and in vivo

Siheng Wang, Yunshen Ge, Chengchong Ai, Jia Jiang, Jiangyu Cai, Dandan Sheng, Fang Wan, Xingwang Liu, Yuefeng Hao, Jun Chen, Shiyi Chen
  • International Journal of Nanomedicine, June 2018, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ijn.s162466

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s162466

In partnership with: