Trastuzumab- and Fab′ fragment-modified curcumin PEG-PLGA nanoparticles: preparation and evaluation in vitro and in vivo

Dongyu Duan, Aiping Wang, Ling Ni, Liping Zhang, Xiuju Yan, Ying Jiang, Hongjie Mu, Zimei Wu, Kaoxiang Sun, Youxin Li
  • International Journal of Nanomedicine, March 2018, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ijn.s153795
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s153795

The following have contributed to this page: wang aiping

In partnership with: