Porous Se@SiO2 nanospheres treated paraquat-induced acute lung injury by resisting oxidative stress

  • Yong Zhu, Guoying Deng, Anqi Ji, Jiayi Yao, Xiaoxiao Meng, Jinfeng Wang, Qian Wang, Qiugen Wang, Ruilan Wang
  • International Journal of Nanomedicine, September 2017, Dove Medical Press
  • DOI: 10.2147/ijn.s143192

The authors haven't yet claimed this publication.

open access logoRead Publication

http://dx.doi.org/10.2147/ijn.s143192