Mediterranean lifestyle and cardiovascular disease prevention

Ekavi N. Georgousopoulou, Duane D. Mellor , Nenad Naumovski , Evangelos Polychronopoulos , Stefanos Tyrovolas, Suzanne Piscopo , Giuseppe Valacchi, Foteini Anastasiou , Akis Zeimbekis , Vassiliki Bountziouka , Efthimios Gotsis , George Metallinos , Dimitra Tyrovola , Alexandra Foscolou , Josep-Antoni Tur , Antonia-Leda Matalas , Christos Lionis, Labros Sidossis , Demosthenes Panagiotakos
  • Cardiovascular Diagnosis and Therapy, April 2017, AME Publishing Company
  • DOI: 10.21037/cdt.2017.03.11
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Duane D Mellor