Comparison of different microsurgery methods for trigeminal neuralgia

Xie Zihang, Chen Lin, Wang Yan, Cui Zhiqiang, Wang Shijie, Ao Qiang, Zhang Yuqi, Zuo Huancong
  • January 2016, Tsinghua University Press
  • DOI: 10.18679/cn11-6030/r.2016.022

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.18679/cn11-6030/r.2016.022

In partnership with: